Zasady wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777 z późn. zm), w związku z Zarządzeniem nr 126/2016 Burmistrza Bobowej z dnia 4 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 129/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. , Burmistrz Bobowej ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą  Uchwałą nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 1. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Bobowa określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Osoby biorące udział w naborze są zobligowane do zapoznania się z przedmiotowymi zasadami.
 3. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy Bobowa. Komitet uprawniony jest do wyrażenia opinii oraz podejmowania inicjatyw odnoszących się do rewitalizacji Gminy Bobowa.
 4. Komitet liczy od 6 do 15 członków. Członkami Komitetu są przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji Gminy Bobowa. Kadencja Komitetu upływa z dniem podjęcia przez Radę Gminy Bobowa uchwały o uchyleniu Gminnego Programu Rewitalizacji.
 5. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w tym:
  1. 2 przedstawicieli Urzędu Gminy w Bobowej i jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa, powołanych przez Burmistrza Gminy Bobowa w drodze Zarządzenia,
  2. 2 przedstawicieli Rady Gminy Bobowa wskazanych przez Radę Gminy Bobowa,
  3. od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność społeczną na terenie Gminy Bobowa lub zamierzających ją prowadzić (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych),
  4. od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Bobowa lub zamierzających ją prowadzić,
  5. co najwyżej 7 przedstawicieli innych grup interesariuszy rewitalizacji niż wymienieni powyżej lit. a do d, a wskazanych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Jedna osoba może reprezentować jedną zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym grupę interesariuszy.

 1. Z chwilą ogłoszenia niniejszego naboru interesariusze rewitalizacji mają prawo zgłaszać swoich przedstawicieli (kandydatów) na członków Komitetu pisemnie na formularzu stanowiący załącznik nr 1 do załącznika do Uchwały nr XXVII/231/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Formularz (wraz z zasadami wyboru członków) zostaje opublikowany wraz z niniejszym ogłoszeniem i jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Bobowej (pok. 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
 2. Niniejszy nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 26 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.
 3. Wypełnione formularze należy przekazać osobiście w Urzędzie Miejskim w Bobowej (dziennik podawczy pok. nr 4) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa z dopiskiem „Dotyczy naboru do Komitetu Rewitalizacji”(decyduje data wpływu). Formularze złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba członków Komitetu przewidziana w punkcie 4 lit. b do lit. e, Burmistrz powołuje Komisję rekrutacyjną w drodze zarządzenia. Komisja odpowiedzialna będzie za dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszeń oraz dokona oceny punktowej poszczególnych kandydatów. Przy wyborze członków Komitetu w przypadku większej liczby zgłoszeń niż wskazane limity w ust. 4 zastosowane będą następujące kryteria:
 5. znajomość ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (0-5 pkt.),
 6. uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (0 pkt, 5pkt.),
 7. miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym wyznaczonym uchwałą rady gminy (0, 5 pkt.).
 8. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach
  i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.
 9. Lista członków Komitetu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowa. Członkostwo w Komitecie może ustać w wyniku śmierci, osobistej rezygnacji złożonej na piśmie lub wykluczenia w drodze uchwały Komitetu Rewitalizacji podjętej z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek 2/3 Komitetu Rewitalizacji. Członkostwo osób wymienionych w ust. 4 lit. a-b ustaje również w monecie zakończenia pełnienia przez nich funkcji w organach, lub ustaniem stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w ust. 4 lit. a.
 10. Po zakończeniu naboru, Komitet rewitalizacji zostanie powołany przez Burmistrza Gminy Bobowa w drodze zarządzenia, określającego jednocześnie liczbę jego członków.
 11. Niniejsza informacja o naborze udostępniona jest na portalu internetowym bobowa.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowa, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobowa.

Formularz zgłoszeniowy członka komitetu

Obwieszczenie – konsultacje społeczne GPR

Zarządzenie – nabór do Komitetu Rewitalizacji