Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 17 ust. 2 pkt.  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr 145/2017 Burmistrza Bobowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022, ogłasza co następuje:

 • 1
 1. Przedmiotem konsultacji społecznych w myśl art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
  9 października 2015 r. (Dz. u. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022.
 2. Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych.
 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022 odbywać się będzie w okresie od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.
 4. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, a także zbieranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022.
 5. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2014-2022, bądź rezygnacje z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
 • 2
 1. Konsultacje prowadzone są na terenie Gminy Bobowa.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 roku poz. 1777 z późn. zm.).
 • 3

Konsultacje społeczne projektu GPR prowadzone będą w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej
  ul. Rynek 21 38-350 Bobowa ( pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.
 1. Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu. Wypełnione ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl,  osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r.
 2. Spotkań konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji, które połączone będą z warsztatami i debatą podczas której zbierane będą uwagi w formie ustnej. Spotkania odbędą się w Sali Widowiskowej w Bobowej ul. Rynek 2 38-350 Bobowa w dniach:

– 6 lutego 2017 r. o godz. 16:00,

– 8 lutego 2017 r. o godz. 16:00,

– 14 lutego 2017 r. o godz. 16:00.

 • 4

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2014-2022 poddawany konsultacjom społecznym zostaje opublikowany wraz z niniejszym Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa, jak również na stronie http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz udostępniony na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobowej, pok. nr 18 w dniach i godzinach pracy urzędu. Ponadto niniejsze obwieszczenie zostaje poddaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Ankieta GPR

Zarządzenie 14_2017 w sprawie przystąpienia do realizacji GPR

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie – konsultacje społeczne GPR

Formularz zgłaszania uwag