man-sitting-at-table-with-coffee-cup-using-digital-tablet-1024x683

O projekcie

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Bobowa, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako podstawowego dokumentu dla przeprowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji.

Planowanym efektem realizacji projektu jest opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Bobowa umożliwiającego kompleksową odpowiedź na procesy degradacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzennej oraz wynikające z tych procesów zjawiska kryzysowe.   Efektem wdrażania programu będzie trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawa jakości życia.

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Całkowita wartość Projektu wynosi 31 942,73 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 24 436,19 zł.

Wkład budżetu państwa: 4 312,27 zł.

Program Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2016-2022 to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Program jest opracowywany z wykorzystaniem metody uspołecznionej, co oznacza, że mieszkańcy miasta będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w: warsztatach diagnostycznych, konsultacjach obszarów do rewitalizacji, czy zgłaszanie wniosków projektowych.

Obecnie trwają prace nad diagnozą – opisem sytuacji w mieście pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czym jest rewitalizacja, zapoznaj się z poniższymi definicjami:

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Obszar zdegradowany
Jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji
Obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.