Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa

Burmistrz Bobowej ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa.

Konsultacje społeczne, których celem jest zmiana  wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 7 czerwca 2017 r.  do 6  lipca 2017 r. w następującej formie:

  • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie w okresie od7 czerwca 2017 r. do 6  lipca 2017 r.  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350  Bobowa ( pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 w okresie od 7 czerwca 2017 r.  do 6  lipca 2017r.
  • Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od w okresie od 7 czerwca 2017 r.  do 6  lipca 2017 r. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu. Wypełnione ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl,  osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od w okresie od 7 czerwca 2017 r.  do 6  lipca 2017 r.
  • Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji połączone z warsztatami i debatą podczas której zbierane będą uwagi w formie ustnej. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w pok. nr 8.

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu, oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/) a także na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/.

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa.

Ankieta

Diagnoza

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały

Zał nr 1 do uchwały – mapy

Zarządzenie – konsultacje -zmiana obszaru

Obwieszczenie