Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.) Burmistrz Bobowej zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Bobowej uchwały nr XXIX/241/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.)  Burmistrz Bobowej po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, ogłasza informację
o podjęciu przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.)  „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.) o rewitalizacji, Rada Miejska w Bobowej w drodze uchwały wyznaczyła na terenie Gminy Bobowa obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (uchwała nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa) opracowany w oparciu o Diagnozę służącą wyznaczeniu tych obszarów, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Kolejnym etapem jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, jako wieloletniego programu działań, który precyzyjnie zidentyfikuje potrzeby w zakresie rewitalizacji w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022”, będzie wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wskazanych obszarów zdegradowanych. Wdrożenie programu rewitalizacji, zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej, w związku z czym Gminny Program Rewitalizacji będzie opracowany przy udziale interesariuszy rewitalizacji w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania GPR

Uchwała o przystąpieniu do opracowania GPR