Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa

Burmistrz Bobowej ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa.

Konsultacje społeczne, których celem jest wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. w następującej formie:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa ( pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
  Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl , osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r.do 14.12.2016r.
 2. Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
  Wypełnione ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl,  osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej  ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r.do 14.12.2016r.
 3. Spotkań konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji, które połączone będą z warsztatami i debatą podczas której zbierane będą uwagi w formie ustnej. Spotkania odbędą się w:
  1. Sali Widowiskowej w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w dniu 22. 11.2016 r. o godz. 16:00, w szczególności dla mieszkańców Bobowej oraz grup przedstawicielskich (Radni Rady Miejskiej w Bobowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Parafii, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.),
  2. Domu Kultury w Wilczyskach, Wilczyska 30 38-350 Bobowa w dniu 06.12.2016 r. o godz. 10:00 w szczególności dla mieszkańców Wilczysk,
  3. Domu Kultury w Jankowej, Jankowa 252 38-350 Bobowa w dniu 12.2016 r. o godz. 12:00 w szczególności dla mieszkańców Jankowej,
  4. Domu Kultury w Siedliskach, 38-324 Siedliska 298 w dniu 07.12.2016 r.  o godz. 10:00 w szczególności dla mieszkańców Siedlisk,
  5. Szkole Podstawowej w Sędziszowej, Sędziszowa 54 38-350 Bobowa w dniu 07.12.2016 r. o godz. 12:00 w szczególności dla mieszkańców Sędziszowej,
  6. Domu Ludowym w Stróżnej, Stróżna 201 38-350 Bobowa w dniu 08.12.2016 r. o godz. 10:00 w szczególności dla mieszkańców Stróżnej,
  7. Budynku Remizy OSP w Brzanie, Brzana 281 38-350 Bobowa w dniu 08.12.2016 r. o godz. 12:00 w szczególności dla mieszkańców wsi Brzana.

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Z projektem uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu, oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/) a także na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Bobowa.

projekt-uchwaly-obszary

zarzadzenie-nr-126-2016-burmistrza-bobowej-z-dnia-4-listopada-2016-zasady-konsultacji

formularz-zglaszania-uwag-obszar-rewitalizacji

ankieta-obszar-zdegradowany-i-rewitalizacji

DIAGNOZA

zal-nr-1-do-uchwaly-mapy

obwieszczenie-konsultacje-obszary-zdegradowane