Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Bobowej ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne, których celem jest określenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przy udziale interesariuszy procesu rewitalizacji prowadzone będą w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. w następującej formie:

1) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa od 14.11.2016r.do 14.12.2016r.

2) Badania ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w terminie od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/), na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu.
Wypełnione ankiety można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: fundusze@bobowa.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa” od 14.11.2016r.do 14.12.2016r.

3) Spotkań konsultacyjnych z interesariuszami procesu rewitalizacji , które połączone będą z warsztatami i debatą, podczas której zbierane będą uwagi w formie ustnej. Spotkania odbędą się w:

a) Sali Widowiskowej w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w dniu 22. 11.2016 r. o godz. 17:30, w szczególności dla mieszkańców Bobowej oraz grup przedstawicielskich (Radni Rady Miejskiej w Bobowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Parafii, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.)

b) Domu Kultury w Wilczyskach, Wilczyska 30 38-350 Bobowa w dniu 06.12.2016 r. o godz. 11:00 w szczególności dla mieszkańców Wilczysk,

c) Domu Kultury w Jankowej, Jankowa 252 38-350 Bobowa w dniu 06.12.2016 r. o godz. 13:00 w szczególności dla mieszkańców Jankowej,

d) Domu Kultury w Siedliskach, 38-324 Siedliska 298 w dniu 07.12.2016 r. o godz. 11:00 w szczególności dla mieszkańców Siedlisk,

e) Szkole Podstawowej w Sędziszowej, Sędziszowa 54 38-350 Bobowa w dniu 07.12.2016 r. o godz. 13:00 w szczególności dla mieszkańców Sędziszowej,

f) Domu Kultury w Stróżnej, Stróżna 201 38-350 Bobowa w dniu 08.12.2016 r. o godz. 11:00 w szczególności dla mieszkańców Stróżnej,

g) Budynku Remizy OSP w Brzanie, Brzana 281 380350 Bobowa w dniu 08.12.2016 r. o godz. 13:00 w szczególności dla mieszkańców wsi Brzana.

Nieprzestawienie podczas trwania konsultacji społecznych opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Z projektem uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobowa (www.bobowa.pl/BIP/) a także na stronie internetowej poświęconej procesowi rewitalizacji w Gminie Bobowa pod adresem internetowym http://rewitalizacja.bobowa.pl/

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do proponowanych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

zarzadzenie-nr-126-2016-burmistrza-bobowej-z-dnia-4-listopada-2016-zasady-konsultacji

projekt_uchwala_komitet_rewitalizacyjny_gmina-bobowa

obwieszczenie-konsultacje-komitet-rewitalizacji

ankieta-komitet-rewitalizacji

formularz-konsultacji-komitet-rewitalizacji